Elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Met het oog op de administratieve vereenvoudiging en het verlichten van de lasten voor de burger zullen de gegevens met betrekking tot de interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en de premies van individuele levensverzekeringen die recht kunnen geven op een belastingvoordeel, voortaan jaarlijks elektronisch toegezonden worden om het voorinvullen van de aangifte mogelijk te maken.

Er wordt vertrokken van het principe dat er enkel een elektronische uitwisseling is tussen de bank- en verzekeringssector en de FOD Financiën wanneer aan de ontlener of verzekeringnemer ook daadwerkelijk een papieren attest met het oog op een eventuele toekenning van de belastingvoordelen wordt afgeleverd.